[cvs] / xvidcore / src / decoder.h Repository:
ViewVC logotype

Annotation of /xvidcore/src/decoder.h

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (view) (download)

1 : Isibaar 1.1 #ifndef _DECODER_H_
2 :     #define _DECODER_H_
3 :    
4 :     #include "xvid.h"
5 :    
6 :     #include "portab.h"
7 :     #include "global.h"
8 :     #include "image/image.h"
9 :    
10 :    
11 :     typedef struct
12 :     {
13 :     // bitstream
14 :    
15 :     uint32_t shape;
16 :     uint32_t time_inc_bits;
17 :     uint32_t quant_bits;
18 :     uint32_t quant_type;
19 :     uint32_t quarterpel;
20 :    
21 : h 1.2 uint32_t interlacing;
22 :     uint32_t top_field_first;
23 :     uint32_t alternate_vertical_scan;
24 :    
25 : Isibaar 1.1 // image
26 :    
27 :     uint32_t width;
28 :     uint32_t height;
29 :     uint32_t edged_width;
30 :     uint32_t edged_height;
31 :    
32 :     IMAGE cur;
33 : chenm001 1.3 IMAGE refn[2];
34 : Isibaar 1.1 IMAGE refh;
35 :     IMAGE refv;
36 :     IMAGE refhv;
37 :    
38 :     // macroblock
39 :    
40 :     uint32_t mb_width;
41 :     uint32_t mb_height;
42 :     MACROBLOCK * mbs;
43 :    
44 :    
45 :     } DECODER;
46 :    
47 :     void init_decoder(uint32_t cpu_flags);
48 :    
49 :     int decoder_create(XVID_DEC_PARAM * param);
50 :     int decoder_destroy(DECODER * dec);
51 :     int decoder_decode(DECODER * dec, XVID_DEC_FRAME * frame);
52 :    
53 :    
54 :     #endif /* _DECODER_H_ */

No admin address has been configured
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.0.4